Опубліковано:

ТОП-100 держкомпаній за рік сплатили до бюджету 8,5 мільярда

Äåìîíñòðàöèÿ îáíîâëåííûõ áàíêíîò íîìèíàëîì 500 ãðèâåí îáðàçöà 2015 ãîäà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé çàùèòû â Íàöèîíàëüíîì áàíêå Óêðàèíû â Êèåâå, 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü â Íàöèîíàëüíîì áàíêå Óêðàèíû ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ áàíêíîòû íîìèíàëîì 500 ãðèâåí îáðàçöà 2015 ãîäà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé çàùèòû. Áàíêíîòû áóäóò ââåäåíû â îáðàùåíèå ñ 11 àïðåëÿ 2016 ãîäà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè íàëè÷íîãî îáðàùåíèÿ è â ïðåäåëàõ ïëàíîâîãî âûïóñêà íà 2016 ãîä íà çàìåíó èçíîøåííûõ, ïîâðåæäåííûõ è èçúÿòûõ èç îáðàùåíèÿ. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

ТОП-100 державних компаній України у 2015 році сплатили до державного бюджету 2,5 млрд гривень у вигляді дивідендів та 6 млрд гривень як частину чистого прибутку

ТОП-100 державних компаній України у 2015 році сплатили до державного бюджету 2,5 млрд гривень у вигляді дивідендів та 6 млрд гривень як частину чистого прибутку.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на брифінгу в Києві, передає УНІАН.

“13,8 млрд гривень чистого прибутку, який отримали наші державні підприємства за 2015 рік, вже трансформувалися тільки в 2015 році у 2,5 млрд гривень, які ці компанії заплатили в бюджет”, – заявила Ковалів.

“Крім того, вони близько 6 млрд гривень як частину чистого прибутку заплатили в бюджет минулого року”, – сказала вона.

Ковалів відзначила, що міністерство очікує значного збільшення надходжень до бюджету від діяльності держкомпаній. “Ми очікуємо приросту виплат дивідендів на 20%”, – відзначила заступник голови Мінекономрозвитку.

Як повідомлялося, збиток ТОП-100 державних компаній у 2015 році скоротився в 3 рази порівняно з 2014 роком – до 42,6 млрд гривень.

За оцінками Мінекономрозвитку, сукупний прибуток ТОП-100 державних компаній в 2016 році може становити понад 20 млрд гривень.

 

Економічна правда
http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/20/599787/view_print/
20.07.2016